عجیب است که استاد بسیار ساده سخن میگوید . و ظاهراً با آواز و موسیقی بیگانه است . اما هارمونی کلام او جذاب ترین سمفونی عشق را از درون ساز دلش همراه رودخانه ای از نور روانهء روح و جسم آدمی میکند .